Strona główna | O numerologii | Portret numerologiczny | Esencje i tranzyty | Numerologia partnerska | Imiennik

Moje menu

Logowanie
Rejestracja

Przykładowe analizy
Regulamin

1. Definicje

1.1. Twoja liczba – serwis internetowy działający pod adresem www.twojaliczba.pl.
1.2. Użytkownik – osoba, która korzystająca z serwisu Twoja liczba
1.3. Zarejestrowany użytkownik – osoba, która zarejestrowała się w serwisie Twoja liczba, w wyniku czego utworzone zostało dla niej konto użytkownika. 1.4. Właścicielem Serwisu Twoja liczna - BSC Controlling Konrad Kowalski ul. Górczyńska 46/68, 60-132 Poznań, NIP 775 246 35 45. Dane kontaktowe: tel. nr 797 025 503 lub adres e-mail: admin@twojaliczba.pl.

2. Warunki korzystania z serwisu Twoja liczba

2.1. Korzystanie i rejestracja z serwu Twoja liczba jest równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.2. Rejestracja w serwisie Twoja liczba nie jest wymagana
2.3. Rejestracja w serwisie Twoja liczba jest obowiązkowa w przypadku, gdy Użytkownik podejmie decyzję, aby korzystać z niektórych funkcjonalności serwisu Twoja liczba
2.4. Rejestracji w serwisie Twoja liczba dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać email kontaktowy, za pomocą którego Użytkownik może zalogować się do swojego konta w serwisie Twoja liczba
2.5. Dokonując rejestracji, Użytkownik jednocześnie oświadcza co następuje:
   a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych podczas rejestracji przez serwis Twoja liczba jako administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, wraz z późn. zm.) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w zakresie adresu e-mail.
   b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie z serwisu Twoja liczba informacji handlowej za pomocą poczty e-mail.
2.6. Użytkownikiem Twoja liczba może być pełnoletnia osoba fizyczna. 2.7. Użytkownik może korzystać z serwisu Twoja liczba za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem wyłącznie przez odpowiednią przeglądarkę internetową. Serwis Twoja liczba zastrzega możliwość blokowania mniektórych przeglądarek internetowych.
2.8. Serwis Twoja liczba wykorzystuje pliki Cookies. 2.9. Portret numerologiczny lub esencje i tranzyty w pełnej wersji są płatne. Aby uzyskać do nich dostęp należy wysłać SMS o treści PT.MINI na numer 7455. Koszt SMS: 4,00 PLN netto (4,92 brutto). Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod należy wpisać w odpowiednie pole formularza dostępnego podczas tworzenia analizy numerologicznej.
2.10. Korzystanie z numerologii partnerskiej jest możliwe tylko dla zarejestrowanytch użytkowników,którzy wykupili opcję konta MIDI. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy wysłać SMS o treści PT.MIDI na numer 91055. Koszt SMS: 10,00 PLN netto (12,30 brutto). Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod należy wpisać w odpowiednie pole formularza dostępnego podczas tworzenia analizy numerologicznej.
2.11. Korzystanie z imiennika numerologicznego jest możliwe tylko dla zarejestrowanytch użytkowników,którzy wykupili opcję konta PREMIUM. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy wysłać SMS o treści PT.PREMIUM na numer 91155. Koszt SMS: 11,00 PLN netto (13,53 brutto). Otrzymany w wiadomości zwrotnej kod należy wpisać w odpowiednie pole formularza dostępnego podczas tworzenia analizy numerologicznej.
2.12. Wykupując dostęp do konta z opcją MIDI lub PREMIUM Użytkownik uzyskuje możliwość tworzenia dowolnej ilości analiz numerologicznych dostępnych w ramach danej opcji przez okres 30 dni od chwili aktywacji kodu dostępu.
2.13. Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do wygenerowanych przez siebie analiz numerologicznych nawet po wygaśnięciu dostępu do kont z opcją MIDI lub PREMIUM użytkownik ciągle ma dostęp do wcześniej wygeneroewanych analiz numerologicznych.

3. Własność intelektualna

3.1. Zawartość serwisu Twoja liczba chroniona jest prawem autorskim.
3.2. Zabrania się wykorzystania treści zamieszczonych w serwisie Twoja liczba bez uprzedniej zgody właścicieli serwisu Twoja liczba lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Zgoda musi wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Serwis Twoja liczba ma charakter informacyjny i właściel serwisu Twoja liczba nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom lub osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z działania serwisu i treści w nim zawartych
4.2. Właścicie serwisu Twoja liczba nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach WWW, do których w serwisie Twoja liczba umieszczone są linki. Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą na innych stronach WWW.
4.3. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnośnie działania serwisu Twoja liczba i reklamacje korzystając z formularza dostępnego w zakładce "kontakt"
4.4. Właściciel serwisu Twoja liczba zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie w serwisie Twoja liczba.
4.4. Użytkownik podczas rejestracji podaje jedynie adres email. Żadne inne dane osobowe nie są zbierane przez zerwis Twoja liczba.
4.6. Żadne dane podane przez Uzytkownika nie są udostępniane osobom trzecim
4.7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Polityka prywatności

Serwis „Twoja liczba” przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników go odwiedzających w domenie www.twojalicza.pl. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz dokonywania realizacji umów o usługi, w tym sklepu internetowego oraz dostępu do panelu klienta za pomocą procesu logowania. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

I. PODMIOT I DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Konrad Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BSC Controlling Konrad Kowalski ul. Górczyńska 46/68, 60-132 Poznań, NIP 775 246 35 45. Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 797 025 503 lub mailowo pod adresem: admin@twojalicza.pl.
Administrator prowadzi sklep internetowy jak i przedstawia ofertę świadczonych usług pod adresem www.twojaliczba.pl, zwany dalej Serwisem.
Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych i na mocy przepisów prawa nie miał takiego obowiązku. Wszelkie zapytania w zakresie ochrony danych osobowych kierowane powinny być więc na ww. dane kontaktowe Administratora.

II. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Serwisie jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, np. do złożenia przez zamówienia i jego rozliczenia, dostępu do Panelu klienta w Serwisie, zapisania się do newslettera lub skorzystania z formularzy kontaktowych.
Każdorazowo zakres wymaganych do podania danych osobowych wskazany jest w Serwisie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności). Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) do celu obsługi składanych zamówień oraz realizacji usług.
W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
1. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych Użytkowników z naszych usług,
2. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
3. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
4. obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik kieruje i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług lub dostarczanych zamówień,
W pozostałych (innych niż wyżej podane) celach dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód – np. w celach marketingowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Może się też tak zdarzyć, że dane osobowe udostępnisz Administratorowi z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj. witryny internetowej www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione przez podmiot dostarczający Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
Administrator nie stosuje profilowania w celu dopasowania oferty do Użytkownika ani w żadnym innym celu.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
4. czas nadejścia zapytania,
5. pierwszy wiersz żądania http,
6. kod odpowiedzi http
7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów
8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
9. informacje o przeglądarce użytkownika.
10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Serwisu z zastrzeżeniem, poza niezbędnym zakresem dokonania realizacji umowy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

III. DANE POZYSKIWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego Serwisu oraz Panelu klienta:
1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji w Serwisie, składaniu zamówień
2. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
3. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, i lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych (np. adres IP, identyfikatory plików cookie, dane o lokalizacji).
Uzupełniając dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Dane osobowe pozyskujemy z aktywności Użytkownika, który wypełnia odpowiednie formularze w Serwisie, w tym zakłada konto, wysyła zapytanie, a także inną drogą ze strony Użytkownika, tj. otrzymując reklamację lub inny kontakt ze strony Użytkownika.

IV. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie. Dane osobowe przekazywane są także osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov).

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
2. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
3. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane i kopii z nich);
4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).
W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki, zgłaszając żądanie dotyczące skorzystania z ww. uprawnień.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

VII. POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (w tym za pomocą Google Analytics);
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili Użytkownik może także usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

VIII. ZABEZPIECZENIA DANYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IX. ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższej treści.
Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

Polityka Prywatności z dnia 2018.05.28

Sprawdź


BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut